I lager.

Handdesinfektion-oparfymerad

98 kr
Artikelnummer: 137

En återfuktande handdesinfektion som är effektiv mot bakterier och virus.75% alcohalt. 

Oparfymerad

 

INGREDIENSER

Etanol, isopropanol, metyletylketon, vatten, glycerin

Fara: Mycket brandfarlig vätska och ånga Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala bestämmelser